<< Tillbaka till huvudmeny, Projektet

 

Tillvägagångssätt


 

Inledning

Lunalia, Wendy och Ailanul är tre olika slags hundar med varsin

Standard/varsin beskrivning av såväl mentala som exteriöra egenskaper.

 

Dessa tre har gemensamma nämnare vad gäller vissa egenskaper och inte minst så är de till stor del av samma släkt.

Men de har alla tre varsin inriktning när det kommer till egenskaper (mentala och exteriöra) och en del av deras släktmässiga bakgrund kommer från olika håll.

Dessa två faktorer, men ännu mer den faktorn att de avlas mot olika håll (selektion med skillnader i avelskriterier hos föräldrar och inte minst kombinationen av föräldradjur) gör att dessa 3 har sin egen standard/beskrivning.

 

Att bedriva avel innebär att man avlar för en viss standard, en har en rad kriterier/egenskaper som en selekterar efter.

Det kan röra sig om allt ifrån hur de sociala förmågorna ser ut och hur stort föremålsintresset är till pälsvariant och proportioner i hundens exteriör.

 

För att nå målen, dvs att alla hundar i en viss kull hamnar inom ramen för standarden/beskrivningen krävs följande:

 

Att var och en av föräldrarna har en fenotyp som, i tillräckligt hög grad, motsvarar standard/rasbeskrivning för den rasen/typen av hund som valparna registreras som.

 

Att var och en av föräldrarna har en genotyp, dvs förutom vad de själva visar upp också bär på, egenskaper som hamnar inom ramen för den standard/ rasbeskrivning som är aktuell.

 

Att en kombination av föräldradjur (dvs en mor och en far till en potentiell kull) tillsammans ger en kull där alla valpar hamnar inom ramarna för standard.

 

En öppen stambok

Lunalia, Wendy och Ailanul har och kommer att ha en öppen stambok.

Det betyder att det inte alltid är så att ex en Lunaliahunds båda föräldrar är Lunaliahundar, att en Wendyhunds föräldrar inte alltid är Wendyhundar osv.

Ex en Lunaliakull är alltid av två föräldrar som tillsammans ger valpar där

alla hamnar inom spannet för Standarden för Lunaliahundar och det finns absolut Lunaliahundar vars båda föräldrar (och även morföräldrar osv) är Lunaliahundar, men det kan också vara på annat sätt.

Men förutom att en Ailanulkull kan ha Ailanul-föräldrar, en Wendy-kull kan ha Wendyföräldrar och en Ailanul-kull kan ha Ailanul-föräldrar så kan de också ha en eller två föräldrar som är från en annan ALW-hund* än de själva är och även en hund som inte är född inom projektet över huvudtaget ((FUP**)

 

En ALW-hund kan, grovt sett, komma ur någon av följande tre kombinationer:

 

A. Båda föräldrarna är FUP (Födda utanför projektet)

 

B. En förälder är ALW-hund, den andra är FUP

 

C. Båda föräldrarna är ALW-hundar

 

Kombination A var såklart det vanligaste sättet i början av projektets historia

 

Kombination B är i skrivandets stund (2021) det vanligaste sättet

 

Kombination C är än så länge ganska ovanligt. I skrivandets stund är det endast 2 kullar som har kommit till på detta sätt, men det kommer hända oftare vartefter.

 

Mellan ca år 2025-2040 kommer det, uppskattningsvis vara ungefär lika många kullar som föds enligt kombination C som de som föds enligt kombination B

Tillvägagångssättet A kommer vara ovanligt.

 

Från ca 2040 och framåt kommer det, uppskattningsvis, vara fler kullar som föds enligt Kombination C än kombination B, men kombination B kommer ändå utgöra en nämnvärd del.

Kombination A kommer vara väldigt ovanlig.

 

Att kombination A blir allt ovanligare men utan att alla ALW-hundar blir släkt med varandra , möjliggörs tack vare riktlinjer kring att främja att var och en av rötterna till stammen av ALW-hundar främjas ha minst en linje som inte är släkt med den/de andra rötterna.

 

Förklaringar:

*ALW-hund = Hund född inom projektet, dvs Ailanul-, Lunalia- eller Wendyhund

** FUP = Hund född utanför projektet, dvs hund som varken är Ailanul, Lunalia eller Wendy

Vem kan bli förälder till en Lunalia, Wendy eller Ailanul?

 Lunalia

En hund som kan bli förälder till en Lunalia-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Lunalia.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Lunaliahunden sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Lunalia-kull finns:

 

*Lunaliahundar

 

* Ailanul (framöver, eftersom den första Ailanul-kullen ännu inte är född)

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 5 eller både och.

 

Wendy

En hund som kan bli förälder till en Wendy-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad, själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Wendy.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Wendyn sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Wendy-kull finns:

 

* Wendyhundar

 

* Lunaliahundar

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 9 eller både och.

 

Ailanul

En hund som kan bli förälder till en Ailanul-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad, själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Ailanul.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Ailanul sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Ailanul-kull finns:

 

*Ailanul-hundar (framöver eftersom de första ej är födda ännu)

 

* Lunaliahundar

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 5 eller både och.

 

 

Sammanfattningsvis och några fler saker som är värt att nämna

Det sker och kommer ske ett utbyte av potentiella föräldradjur inom de 3 olika raserna/hundtyperna

Att en Lunaliahund kan bli förälder till en Wendy-kull eller en Ailanul-kull betyder absolut inte att alla Lunalia-hundar som, i övrigt är lämpliga för avel, kan bli förälder till en Wendy-kull eller en Ailanul-kull.

 

Att en Ailanul-hund kan bli förälder till en Lunalia-kull betyder absolut inte att alla Ailanul-hundar som, i övrigt är lämpliga för avel, kan bli förälder till en Lunaliakull.

Och bland de Ailanul-hundar som kan tänkas vara potentiella föräldrar till en Lunaliakull är alla av pälsvarianten Semi (och inte korthår).

 

En Wendy-hund blir aldrig förälder till en Ailanul-kull, men kommer eventuellt i undantagsfall kunna bli förälder till en Lunaliakull. Det är i skrivandets stund inte bestämt om den möjligheten kommer att finnas, bara att om den kommer finnas så kommer det ske extremt sällan framförallt av den anledningen att avsaknaden av underull är ofullständigt dominant, en Lunaliahund ska ha underull och jag vill med handen på hjärtat kunna säja att en Lunaliahund klarar av väldigt hårt/kallt väder.

 

 

Vad gäller de hundar födda utanför projektet (hundar från de rasgrupper som nämns): är det långt ifrån så att alla de raserna som tillhör en viss rasgrupp kan användas. Och långt ifrån så att alla inom en viss ras kan användas.

Detta för att det är långt ifrån så att alla dessa raser har de egenskaper som söks och långt ifrån att alla individer tillhörande en ras som skulle kunna vara aktuell motsvarar kriteriernas i tillräckligt hög grad.

 

Det finns alltså inget ”rasrecept” på ALW-hundar, utan man avlar i första hand på en viss profil av egenskaper (som motsvarar en viss standard), däremot finns dessa egenskaper i tillräckligt hög grad, oftare att finna bland vissa raser.

 

Typkoden

Hemsidan är under konstruktion. 

Text kommer

Funktionsmedicinsk testning (hälsotester)och DNA-testning

Sidan är under konstruktion.

Text kommer