<< Tillbaka till huvudmeny, Projektet

 

Tillvägagångssätt


 

En öppen stambok

Lunalia, Wendy och Ailanul har och kommer att ha en öppen stambok.

Det betyder att det inte alltid är så att ex en Lunaliahunds båda föräldrar är Lunaliahundar, att en Wendyhunds föräldrar inte alltid är Wendyhundar osv.

Ex en Lunaliakull är alltid av två föräldrar som tillsammans ger valpar där

alla hamnar inom spannet för Standarden för Lunaliahundar och det finns absolut Lunaliahundar vars båda föräldrar (och även morföräldrar osv) är Lunaliahundar, men det kan också vara på annat sätt.

Men förutom att en Ailanulkull kan ha Ailanul-föräldrar, en Wendy-kull kan ha Wendyföräldrar och en Ailanul-kull kan ha Ailanul-föräldrar så kan de också ha en eller två föräldrar som är från en annan ALW-hund* än de själva är och även en hund som inte är född inom projektet över huvudtaget ((FUP**)

 

En ALW-hund kan, grovt sett, komma ur någon av följande tre kombinationer:

 

A. Båda föräldrarna är FUP (Födda utanför projektet)

 

B. En förälder är ALW-hund, den andra är FUP

 

C. Båda föräldrarna är ALW-hundar

 

Kombination A var såklart det vanligaste sättet i början av projektets historia

 

Kombination B är i skrivandets stund (2021) det vanligaste sättet

 

Kombination C är än så länge ganska ovanligt. I skrivandets stund är det endast 2 kullar som har kommit till på detta sätt, men det kommer hända oftare vartefter.

 

Mellan ca år 2025-2040 kommer det, uppskattningsvis vara ungefär lika många kullar som föds enligt kombination C som de som föds enligt kombination B

Tillvägagångssättet A kommer vara ovanligt.

 

Från ca 2040 och framåt kommer det, uppskattningsvis, vara fler kullar som föds enligt Kombination C än kombination B, men kombination B kommer ändå utgöra en nämnvärd del.

Kombination A kommer vara väldigt ovanlig.

 

Att kombination A blir allt ovanligare men utan att alla ALW-hundar blir släkt med varandra , möjliggörs tack vare riktlinjer kring att främja att var och en av rötterna till stammen av ALW-hundar främjas ha minst en linje som inte är släkt med den/de andra rötterna.

 

Förklaringar:

*ALW-hund = Hund född inom projektet, dvs Ailanul-, Lunalia- eller Wendyhund

** FUP = Hund född utanför projektet, dvs hund som varken är Ailanul, Lunalia eller Wendy